Nyereményjáték

Óramű Kft. Karácsonyi nyereményjáték szabályzat

A Játék szervezője az Óramű Kft. (1089 Budapest, Gaál Mózes u. 5-7. Öthétház, 3. emelet 316.)

1. A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden olyan vásárló, aki Zeppelin és/vagy Junkers márkájú karórákat vásárol bármely Óramű Kft. Partnernél (Zeppelin: facebook.com/notes/zeppelin-órák/üzleteink/214087422055076; Junkers: facebook.com/notes/junkers-órák/üzleteink-junkers-órák/663296420428459;) vásárlását blokkal vagy számlával igazolni tudja, valamint kitöltötte az adott értékesítési pont munkatársával együtt a részvételi szelvényt. A játékban résztvevőkkel szemben támasztott kritérium: belföldi magánszemély, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik (továbbiakban: Játékos) és a játékszabályzatban és az Óramű Kft. adatkezelési és adatvédelmi szabályzatában (elérhető: http://oramu.hu/hu/gdpr) közreadott feltételeket elfogadja.

Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását.

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

a Szervező társaság (a továbbiakban: Szervező) tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezek közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b.);

2. A Játék leírása

A játék során a Játékosnak

1. Vásárolnia kell 2018.12.01. és 2018.12.31. között a fentebb megadott Óramű Kft. bármely partnerénél Junkers, Zeppelin vagy Iron Annie márkájú karórát, megtartani a vásárlás során kapott számlát vagy blokkot.

2. Ki kell töltenie egy részvételi szándékot bizonyító űrlapot. Ezt az űrlapot az üzletben dolgozó értékesítő hitelesíti aláírásával és az üzlet bélyegzőjével.

Az Óramű Kft. a játék végeztével összesíti a játékosokat, és 2019.01.16-án kisorsolja a szerencsés nyertest, aki visszanyeri vásárlásának teljes összegét.

3. A Játék időtartama

A Játék 2018. 12. 01. és 2018. 12. 31. között zajlik.

4. Jelentkezés a Játékra

A részvétel feltétele:

A Játékos csak abban az esetben vehet részt a Játékban, ha elfogadta a játékszabályzatot és a szabályzatban, valamint a Szervező adatvédelmi és adatkezelési szabályzatában (elérhető: http://oramu.hu/hu/gdpr) foglaltak szerint hozzájárult személyes adatai kezeléséhez. A játékban való részvétellel a játékos elfogadottnak tekinti a szabályzatot.

A Játékos csak abban az esetben jogosult a nyeremény átvételére, ha a részvételi lapon az ő adatai szerepelnek és vásárlását blokkal vagy számlával tudja igazolni.

5. Adatkezelés

A Játékosok a Játékban való részvétellel automatikusan hozzájárulnak ahhoz, hogy - megadott adataik a Szervező, mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül felhasználhassa. A Szervező a személyes adatokat 3. személy részére nem adja át, valamint az Adatvédelmi törvény rendelkezései szerint, bizalmasan kezeli a Játékosoktól kapott felhatalmazások keretei között.

A Szervező a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényt szem előtt tartva ismerteti adatvédelmi irányelveit:

Az adatszolgáltatás a felhasználó részéről önkéntes, a megadott adatokat harmadik fél részére nem adjuk át.

Szervező kötelezi magát arra, hogy felhasználói bármely adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű tájékoztatást ad, amelyben ismerteti az adatfelvétel módját, célját és elveit. Szervező kifejezetten felhívja a felhasználó figyelmét az adatszolgáltatás önkéntességére minden olyan esetben, amikor az adatfelvételt, kezelést, rögzítést nem jogszabály teszi kötelezővé.

Kötelező adatszolgáltatás esetében Szervező köteles az adatkezelést elrendelő jogszabályi rendelkezés pontos megjelölésére. Az adatkezeléssel érintett személyt tájékoztatás illeti meg az adatkezelés céljáról és arról, hogy az adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni. Az adatkezelésről való tájékoztatás megtörténik azzal is, hogy jogszabály rendelkezik a már létező adatkezelésből továbbítással vagy összekapcsolással az adat felvételéről. Amennyiben a Szervező az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni az adatokat, erről a felhasználót tájékoztatni köteles, és ehhez a felhasználást megelőzően köteles megszerezni az érintett határozott hozzájárulását. E körben az érintett jogosult a tervezett felhasználást megtiltani.

Szervező az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során a törvényben rögzített korlátozásokat minden esetben betartja, tevékenységéről az érintettet annak igénye szerint, elektronikus levelezés útján tájékoztatja. A Szolgáltató kötelezi magát, hogy semmilyen szankciót nem érvényesít az olyan felhasználóval szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja.

Szervező kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetve megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Részletes adatkezelési szabályzat: http://oramu.hu/hu/gdpr

Az Óramű Kft. adatkezelője: Daróczy Péter ügyvezető igazgató

Adatfeldolgozók: Járóka Renáta, Havas Krisztina, Sólyom Soma

Ezenkívül tájékoztatjuk a résztvevőket, hogy az Óramű Kft. fent említett munkatársain kívül a

társasággal partneri kapcsolatban álló _____________________ következő dolgozói férnek hozzá a megadott személyes adatokhoz:

 

6. Felelősség kizárás

A regisztráció hiányos kitöltéséért, illetve az ezzel kapcsolatos, Játékost terhelő mulasztásért, az értesítési és/vagy átadási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) az Óramű Kft-nek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékosokat terheli.

A Szervező a jogszabályban meghatározott garanciát vállalja a vásárolt termékre.

A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot tartalmazó alkalmazás technikai okokból időszakosan nem érhető el.

9. A nyeremény

A Nyereményt az Óramű Kft. biztosítja. A Nyeremény a következő: A kisorsolt Játékos visszakapja vásárlásának teljes összegét.

10. Egyéb

A Játékos kijelenti, hogy a regisztrációs adatai megfelelnek a valóságnak.

Amennyiben a játékkal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon az info@oramu.hu e-mail címre! Kérjük, hogy a levélben tüntesse fel, hogy melyik játékban játszott.